Hieronder leest u hoe ik stap-voor-stap te werk ga in de begeleiding van uw kind.

 

Kennismakingsgesprek

Voorafgaand vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Indien gewenst vindt daarna nader onderzoek plaats waarin de remedial teacher specifieke aandachtspunten in kaart brengt. Zo bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van toetsen, het observeren van gedrag en kan er overleg plaatsvinden met de groepsleerkracht en of IB-er van school. Naar aanleiding hiervan kan een vervolgtraject worden ingezet d.m.v. remedial teaching of huiswerkbegeleiding/coaching.

 

 

Werkwijze remedial teaching
Opstellen handelingsplan:

  • Aan de hand van uitvoerige inventarisatie wordt een handelingsplan opgesteld van 12 weken. De doelen voor deze periode staan omschreven in het handelingsplan. 
  • Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van orthodidactische methoden en materialen. In het werken wordt tevens zoveel mogelijk aangesloten bij methodieken die op school worden toegepast. Na overleg kan de begeleiding mogelijk ook op school plaatsvinden.
  • Na de periode van 12 weken vindt evaluatie plaats en worden de vorderingen in kaart gebracht. Indien gewenst wordt het traject voortgezet.

 

 

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen worden begeleid in het maken van hun huiswerk, eventueel gecombineerd met bijles.

Gespecialiseerde begeleiding is mogelijk op de volgende leergebieden:

  • VVE – taalbegeleiding
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Begeleiding op de F-niveau`s rekenen en taal (1F-2F-3F)

 

Voor leerlingen met ADHD en ADD bied ik gestructureerde leerlingbegeleiding en coaching binnen de huiswerkbegeleiding aan.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding rekenen op 3F niveau voor voortgezet onderwijs en MBO